Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów.


je­den-cham-zburzy-przy­jemną-za­bawę-na­tomiast-­den-kul­­ral­ny-człowiek-to zbyt-ło-żeby-pod­nieść-po­ziom-za­bawy-chamów
ryszard kapuścińskije­denchamzburzyprzy­jemnąza­bawęna­tomiastje­denkul­tu­ral­nyczłowiekto zbytmałożebypod­nieśćpo­ziomza­bawychamówje­den chamcham zburzyzburzy przy­jemnąprzy­jemną za­bawęna­tomiast je­denje­den kul­tu­ral­nykul­tu­ral­ny człowiekczłowiek to zbytto zbyt małożeby pod­nieśćpod­nieść po­ziompo­ziom za­bawyza­bawy chamówje­den cham zburzycham zburzy przy­jemnązburzy przy­jemną za­bawęna­tomiast je­den kul­tu­ral­nyje­den kul­tu­ral­ny człowiekkul­tu­ral­ny człowiek to zbytczłowiek to zbyt małożeby pod­nieść po­ziompod­nieść po­ziom za­bawypo­ziom za­bawy chamówje­den cham zburzy przy­jemnącham zburzy przy­jemną za­bawęna­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiekje­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbytkul­tu­ral­ny człowiek to zbyt małożeby pod­nieść po­ziom za­bawypod­nieść po­ziom za­bawy chamówje­den cham zburzy przy­jemną za­bawęna­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbytje­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt małożeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów

Jeśli nie po­konasz swo­jej ten­den­cji do pod­da­wania się zbyt szyb­ko, two­je życie będzie pro­wadzić donikąd. -Sosai Masutatsu Oyama
jeśli-nie po­konasz-swo­jej-ten­den­cji-do pod­da­wania ę-zbyt-szyb­ko-two­-życie-będzie-pro­wadzić-donikąd
Nie is­tnieją stre­fy za­pom­nienia. Przy­naj­mniej je­den człowiek zaw­sze ut­rzy­ma się przy życiu i zda relację. -Hannah Arendt
nie-is­tnieją-stre­fy-za­pom­nienia-przy­naj­mniej ­den-człowiek-zaw­sze-ut­rzy­ ę-przy-życiu-i zda-relację
Nie ma de­monów, jeśli nie uważać za de­mona wol­ności; świat jest je­den i Bóg jest je­den, i wiara jest jed­na, przy­byszu, a reszta jest milczeniem. -Stanisław Lem
nie- de­ów-śli-nie uważać-za de­mona-wol­noś-świat-jest ­den-i bóg-jest ­den-i wiara-jest jed­na-przy­byszu-a reszta
Obojętność mo­ral­na to cho­roba bar­dzo kul­tu­ral­nych ludzi. -Henri Frédéric Amiel
obojętność-mo­ral­na-to cho­roba-bar­dzo-kul­­ral­nych-ludzi