Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów.


je­den-cham-zburzy-przy­jemną-za­bawę-na­tomiast-­den-kul­­ral­ny-człowiek-to zbyt-ło-żeby-pod­nieść-po­ziom-za­bawy-chamów
ryszard kapuścińskije­denchamzburzyprzy­jemnąza­bawęna­tomiastje­denkul­tu­ral­nyczłowiekto zbytmałożebypod­nieśćpo­ziomza­bawychamówje­den chamcham zburzyzburzy przy­jemnąprzy­jemną za­bawęna­tomiast je­denje­den kul­tu­ral­nykul­tu­ral­ny człowiekczłowiek to zbytto zbyt małożeby pod­nieśćpod­nieść po­ziompo­ziom za­bawyza­bawy chamówje­den cham zburzycham zburzy przy­jemnązburzy przy­jemną za­bawęna­tomiast je­den kul­tu­ral­nyje­den kul­tu­ral­ny człowiekkul­tu­ral­ny człowiek to zbytczłowiek to zbyt małożeby pod­nieść po­ziompod­nieść po­ziom za­bawypo­ziom za­bawy chamówje­den cham zburzy przy­jemnącham zburzy przy­jemną za­bawęna­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiekje­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbytkul­tu­ral­ny człowiek to zbyt małożeby pod­nieść po­ziom za­bawypod­nieść po­ziom za­bawy chamówje­den cham zburzy przy­jemną za­bawęna­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbytje­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt małożeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów

Jeśli nie po­konasz swo­jej ten­den­cji do pod­da­wania się zbyt szyb­ko, two­je życie będzie pro­wadzić donikąd.War­stwa kul­tu­ry jest wi­docznie niesłycha­nie cien­ka. Jest tak cien­ka, że zwierzę, które no­simy w so­bie łat­wo się budzi. Bez kul­tu­ry żyć nie możemy, bo byśmy pożar­li je­den drugiego.An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos.Nie is­tnieją stre­fy za­pom­nienia. Przy­naj­mniej je­den człowiek zaw­sze ut­rzy­ma się przy życiu i zda relację.Nie ma de­monów, jeśli nie uważać za de­mona wol­ności; świat jest je­den i Bóg jest je­den, i wiara jest jed­na, przy­byszu, a reszta jest milczeniem.Obojętność mo­ral­na to cho­roba bar­dzo kul­tu­ral­nych ludzi.