Je­den stra­cony przy­jaciel - to co naj­mniej stu wrogów więcej.


je­den-stra­cony-przy­jaciel- to co naj­mniej-stu-wrogów-więcej
władysław grzeszczykje­denstra­conyprzy­jaciel to co naj­mniejstuwrogówwięcejje­den stra­conystra­cony przy­jaciel to co naj­mniej stustu wrogówwrogów więcejje­den stra­cony przy­jaciel to co naj­mniej stu wrogówstu wrogów więcej to co naj­mniej stu wrogów więcej

Nie is­tnieją stre­fy za­pom­nienia. Przy­naj­mniej je­den człowiek zaw­sze ut­rzy­ma się przy życiu i zda relację. -Hannah Arendt
nie-is­tnieją-stre­fy-za­pom­nienia-przy­naj­mniej ­den-człowiek-zaw­sze-ut­rzy­ ę-przy-życiu-i zda-relację
Naj­bar­dziej stra­cony dzień to ten, w którym nie zaśmialiśmy się ani razu. -Nicholas de Chamfort
naj­bar­dziej-stra­cony-dzień-to ten-w którym nie zaśmialiśmy ę-ani-razu
Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76
co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
Is­totną wadą ko­biet jest to, iż tra­cimy przez nie zbyt wiele cza­su. Ale jest to naj­piękniej stra­cony czas. -Józef Bester
is­totną-wadą-ko­biet-jest to-iż tra­cimy-przez-nie zbyt-wiele-cza­su-ale jest to naj­piękniej-stra­cony-czas
Jak naj­więcej wy­daj­ności, przy jak naj­mniej­szej obec­ności - oto cze­go się od nas żąda. (o pracy)  -Wojciech Kuczok
jak-naj­więcej-wy­daj­noś-przy-jak naj­mniej­szej-obec­noś- oto-cze­go ę-od nas-żąda-o-pracy