Je­den twój czuły gest, jed­no two­je dzi­kie spoj­rze­nie, je­den te­lefon a wszys­tkie mo­je za­pew­nienia, że tym ra­zem ja będę aser­tywna i to ja nie będę liczyć się z twoimi uczu­ciami szlag trafia. Ta cho­ler­na słabość do Ciebie, do twych pie­szczot i czułości.


je­den-twój-czuły-gest-jed­no-two­-dzi­kie-spoj­rze­nie-­den-te­lefon-a wszys­tkie-mo­-za­pew­nienia-że tym-ra­zem-ja będę
bluecaffeje­dentwójczułygestjed­notwo­jedzi­kiespoj­rze­nieje­dente­lefona wszys­tkiemo­jeza­pew­nieniaże tymra­zemja będęaser­tywnai to ja nie będęliczyć sięz twoimiuczu­ciamiszlagtrafiacho­ler­nasłabośćdo ciebiedo twychpie­szczoti czułościje­den twójtwój czułyczuły gestjed­no two­jetwo­je dzi­kiedzi­kie spoj­rze­nieje­den te­lefonte­lefon a wszys­tkiea wszys­tkie mo­jemo­je za­pew­nieniaże tym ra­zemra­zem ja będęja będę aser­tywnaaser­tywna i to ja nie będęi to ja nie będę liczyć sięliczyć się z twoimiz twoimi uczu­ciamiuczu­ciami szlagszlag trafiata cho­ler­nacho­ler­na słabośćsłabość do ciebiedo twych pie­szczotpie­szczot i czułościje­den twój czułytwój czuły gestjed­no two­je dzi­kietwo­je dzi­kie spoj­rze­nieje­den te­lefon a wszys­tkiete­lefon a wszys­tkie mo­jea wszys­tkie mo­je za­pew­nieniaże tym ra­zem ja będęra­zem ja będę aser­tywnaja będę aser­tywna i to ja nie będęaser­tywna i to ja nie będę liczyć sięi to ja nie będę liczyć się z twoimiliczyć się z twoimi uczu­ciamiz twoimi uczu­ciami szlaguczu­ciami szlag trafiata cho­ler­na słabośćcho­ler­na słabość do ciebiedo twych pie­szczot i czułości