Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję.


je­den-ze zna­jomych-ka­rola-szy­manow­skiego-zwrół ę-do niego-z pytaniem-mis­trzu-nie wy­daje ę-pa­nu-że to bar­dzo-nud­ne
karol szymanowskije­denze zna­jomychka­rolaszy­manow­skiegozwrócił siędo niegoz pytaniemmis­trzunie wy­daje siępa­nuże to bar­dzonud­netakcałeżycienicnie ro­bićtyl­kokomponowaćtakto do­syć zgodził siękom­po­zytor alejeszczenud­niejsłuchaćte­goco ja skomponujęje­den ze zna­jomychze zna­jomych ka­rolaka­rola szy­manow­skiegoszy­manow­skiego zwrócił sięzwrócił się do niegodo niego z pytaniemmis­trzunie wy­daje się pa­nuże to bar­dzo nud­nenud­ne taktak całecałe życieżycie nicnic nie ro­bićtyl­ko komponowaćtakto do­syć nud­ne zgodził się kom­po­zytor ale jeszczejeszcze nud­niejnud­niej całecałe życieżycie nicnic nie ro­bićtyl­ko słuchaćsłuchać te­goje­den ze zna­jomych ka­rolaze zna­jomych ka­rola szy­manow­skiegoka­rola szy­manow­skiego zwrócił sięszy­manow­skiego zwrócił się do niegozwrócił się do niego z pytaniemże to bar­dzo nud­ne taknud­ne tak całetak całe życiecałe życie nicżycie nic nie ro­bić ale jeszcze nud­niejjeszcze nud­niej całenud­niej całe życiecałe życie nicżycie nic nie ro­bićtyl­ko słuchać te­go

Mężczyz­na nie lu­bi, aby w do­mu był ktoś nud­niej­szy od niego. Trze­ba na to bar­dzo uważać.Nic nie jest tak nud­ne jak prawda.Żyj tak, aby twoim zna­jomym zro­biło się nud­no, kiedy umrzesz.Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...We­roni­ka Kawlewska to ta­kie bez­czel­ne - zazdrość. Osadza się w To­bie, gdy jes­teś szczęśliwa. a kiedy jest z inną, wybucha. Da­jesz jej władze, puszczasz ją, nie zabraniasz, a ona roz­bi­ja wszystko, całe wnętrze całą duszę, ciało Nie ro­bisz nic, bo nic zro­bić nie możesz nie ma le­ku na jej zatrzymanie mam tyl­ko diagnozę, na tą podła zazdrość jeśli ona wybucha, to ty go kochasz, nie ma nic z niczego, kochasz go, jeszcze, teraz już kochasz..Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół.