Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.


je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
jan twardowskije­denze zna­jomychskarżyłsię mo­jażonamówimówii mówialenie mówite­goco mówije­den ze zna­jomychze zna­jomych skarżyłskarżył się mo­ja żonażona mówimówi i mówiale nie mówinie mówi te­gote­go co mówije­den ze zna­jomych skarżyłze zna­jomych skarżył się mo­ja żona mówiale nie mówi te­gonie mówi te­go co mówije­den ze zna­jomych skarżył sięale nie mówi te­go co mówi

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...Mówi się, że ma­my słuchać głosu serca... Ale skąd ma­my mieć pew­ność, że w da­nej chwi­li ono mówi ? Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi.Mężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietą, zwyk­le nie słyszy co ona mówi, ale pat­rzy, czym mówi.Sios­tra o 2 la­ta młod­sza,ale o 30 lat twar­dsza, z nies­pożytą wro­gością, nie mówi dużo, ale kiedy mówi, ludzie ją słuchają.