Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek.


je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
victor marie hugoje­dynąpraw­dziwącnotąjest rozsądekje­dyną praw­dziwąpraw­dziwą cnotącnotą jest rozsądekje­dyną praw­dziwą cnotąpraw­dziwą cnotą jest rozsądekje­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek

Chęć śmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwą tragedią.Je­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca.Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek.Spryt jest darem, rozsądek - zaletą, a mądrość cnotą.Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość.