Je­dyną prawdą, w którą wierzę jest ta, że ludzie kłamią.


je­dyną-prawdą-w którą-wierzę-jest -że ludzie-kłamią
respirerje­dynąprawdąw którąwierzęjest taże ludziekłamiąje­dyną prawdąw którą wierzęwierzę jest taże ludzie kłamiąw którą wierzę jest ta

Są czasy, kiedy ludzie mówiąc przez sen kłamią.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie.Na szczęście gdzieś po­między przy­pad­kiem a ta­jem­nicą znaj­du­je się wyob­raźnia, je­dyna rzecz, która chro­ni naszą wol­ność, mi­mo te­go, że ludzie sta­rają się ją og­ra­niczać al­bo całkiem zniszczyć.Mądrość jest je­dyną war­tością, która nie de­waluuje się.