Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna.


je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
krioje­dynaksiążkaw której możnazna­leźćsa­mefak­ty to książkatelefonicznaje­dyna książkaw której można zna­leźćzna­leźć sa­mesa­me fak­ty to książka telefonicznaw której można zna­leźć sa­mezna­leźć sa­me fak­tyw której można zna­leźć sa­me fak­ty

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Ktoś, kto całe życie spędził pod gołym niebem, umie do­cenić so­lidną, grubą księgę. Jeśli człowiek os­trożnie wy­rywa kar­tki, ta­ka księga wys­tar­czy na cały rok roz­pa­lania og­nisk. Nieraz garść wil­gotnych gałązek i sucha książka mogą oca­lić życie. A kiedy ma się ochotę za­palić i nie można zna­leźć faj­ki, książka jest niezastąpiona.Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać.Fak­ty nie są naj­ważniej­sze. Zresztą, aby je poz­nać, nie trze­ba stu­diować na uczel­ni – można się ich nau­czyć z książek. Is­to­ta kształce­nia w szko­le wyższej nie po­lega za­tem na wpa­janiu wie­dzy fak­togra­ficznej, lecz na ćwicze­niu umysłu w dochodze­niu do te­go, cze­go nie da się zna­leźć w podręcznikach Przyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy.A każda książka, jak każdy człowiek, jest czymś wyjątko­wym, jest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nym światem.