Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory.


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
thomas stearns eliotje­dynamądrośćjakąmożemyosiągnąćjest mądrośćpokoryje­dyna mądrośćjaką możemymożemy osiągnąćjest mądrość pokoryjaką możemy osiągnąć

Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Mądrość jest je­dyną war­tością, która nie de­waluuje się.Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki.Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko.