Je­dyna różni­ca między Bushem a Hit­le­rem jest ta­ka, że Hit­ler zos­tał wybrany. The on­ly dif­fe­ren­ce bet­ween Bush and Hit­ler is that Hit­ler was elec­ted. (ang.) 


je­dyna-róż­ca-między-bushem-a hit­­rem-jest ­ka-że hit­ler-zos­ł-wybrany-the-on­ly-dif­fe­ren­-bet­ween-bush-and-hit­ler
kurt vonnegutje­dynaróżni­camiędzybushema hit­le­remjest ta­każe hit­lerzos­tałwybranytheon­lydif­fe­ren­cebet­weenbushandhit­leris thatwaselec­tedang je­dyna różni­caróżni­ca międzymiędzy bushembushem a hit­le­rema hit­le­rem jest ta­każe hit­ler zos­tałzos­tał wybranythe on­lyon­ly dif­fe­ren­cedif­fe­ren­ce bet­weenbet­ween bushand hit­lerhit­ler is thatis that hit­lerhit­ler waswas elec­tedje­dyna różni­ca międzyróżni­ca między bushemmiędzy bushem a hit­le­rembushem a hit­le­rem jest ta­każe hit­ler zos­tał wybranythe on­ly dif­fe­ren­ceon­ly dif­fe­ren­ce bet­weendif­fe­ren­ce bet­ween bushbush and hit­lerand hit­ler is thathit­ler is that hit­leris that hit­ler washit­ler was elec­ted

Ber­lin się pali! Szkoła się wali! Hit­ler na dachu pier­dzi ze strachu. Żona Hit­le­ra w kib­lu umiera. Dzieci Hit­le­ra grają w pokera. Woj­sko Hit­le­ra mówi cholera.Nig­dy nie za­pomi­naj, że wszys­tko, co Hit­ler uczy­nił w Niem­czech, było legalne.No­wojor­ski Daily News su­gero­wał, że moją naj­większą zbrod­nią wo­jenną było to, iż nie po­pełniłem sa­mobójstwa jak przys­tało dżen­telme­nowi. Wy­nikałoby z te­go, że Hit­ler był dżentelmenem.Różni­ca po­między sek­sem i śmier­cią po­lega na tym, że kiedy będziesz umierał, nikt nie będzie się śmiać z ciebie, że ro­bisz to sam. The dif­fe­ren­ce bet­ween sex and death is that with death you can do it alo­ne and no one is going to ma­ke fun of you. (ang.) Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.) Przywództwo jest prze­rek­la­mowa­ne. Mieliśmy trzech wiel­kich przywódców w tym wieku – Hit­le­ra, Sta­lina i Mao.