Je­dyna wal­ka toczy się w ciem­nościach. Zwy­cięstwo od­no­si się zaw­sze na ich skraju.


je­dyna-wal­ka-toczy ę-w ciem­nościach-zwy­ęstwo od­no­ ę-zaw­sze-na ich-skraju
rené charje­dynawal­katoczy sięw ciem­nościachzwy­cięstwo od­no­si sięzaw­szena ichskrajuje­dyna wal­kawal­ka toczy siętoczy się w ciem­nościachzwy­cięstwo od­no­si się zaw­szezaw­sze na ichna ich skrajuje­dyna wal­ka toczy sięwal­ka toczy się w ciem­nościachzwy­cięstwo od­no­si się zaw­sze na ichzaw­sze na ich skrajuje­dyna wal­ka toczy się w ciem­nościachzwy­cięstwo od­no­si się zaw­sze na ich skraju

Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwy­cięstwo, zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska.Żad­na bit­wa nig­dy nie jest wyg­raną. Bi­tew na­wet się nie toczy. Teatr wo­jen od­kry­wa tyl­ko przed człowiekiem je­go włas­ne sza­leństwo i roz­pacz, a zwy­cięstwo jest wy­mysłem fi­lozofów i głupców.Naj­wspa­nial­sze two­ry człowie­cze poczy­nają się z niena­wiści, naj­czyściej lśni os­trze w ciem­nościach nocy.Do wszys­tkiego, co czy­nisz pot­rze­ba ci od­wa­gi. Ja­kikol­wiek kurs obie­rzesz, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto ci po­wie, że idziesz w złym kierun­ku, zaw­sze po­jawi się po­kusa myśle­nia, że Twoi kry­tycy mają rację. By nak­reślić kurs działania i zreali­zować go do końca, pot­rze­ba Ci od­wa­gi żołnie­rza. Również czas po­koju po­siada swe zwy­cięstwa, ale mogą ich za­koszto­wać tyl­ko ludzie odważni.Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce.Gdy człowiek tak bar­dzo wy­dobędzie się z siebie, że ma już od­wagę być poczy­tanym za nic, do­piero wte­dy jest wol­ność, wspa­niałość i zwy­cięstwo - naj­trud­niej­sze, bo nad sa­mym sobą.