Je­dyne, co można zro­bić dla dzieci, to wycho­wać je; nie można przeżyć za nie życia.


je­dyne-co można-zro­bić-dla-dzieci-to wycho­wać-nie można-przeżyć-za nie życia
elizabeth taylorje­dyneco możnazro­bićdladziecito wycho­waćnie możnaprzeżyćza nie życiaco można zro­bićzro­bić dladla dziecito wycho­wać jenie można przeżyćprzeżyć za nie życiaco można zro­bić dlazro­bić dla dziecinie można przeżyć za nie życiaco można zro­bić dla dzieci

Dla siebie, można coś tam zro­bić, ale dla dru­giego człowieka to już można coś niesa­mowi­cie piękne­go zrobić...Życia nie można opisać, można je tylko przeżyć.Wiem tylko, że życia nie można zrozumieć bez miłosiernej wyrozumiałości, nie można go bez niej przeżyć.Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie.Jak osiągnąć szczyt Kiedy żad­ne­go kroku Zro­bić nie można