Je­dyne głupie py­tania to te, których nie zadajesz.


je­dyne-głupie-py­tania-to te-których-nie zadajesz
paul maccreadyje­dynegłupiepy­taniato tektórychnie zadajeszje­dyne głupiegłupie py­taniapy­tania to tektórych nie zadajeszje­dyne głupie py­taniagłupie py­tania to teje­dyne głupie py­tania to te

Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE To właśnie jest głupie w tej całej ma­gii. Przez dwadzieścia lat stu­diujesz czar, który spro­wadza ci do sy­pial­ni na­gie dziewi­ce. Ale wte­dy jes­teś już tak zat­ru­ty opa­rami rtęci i półśle­py od czy­tania sta­rych ksiąg, że nie pa­miętasz, co da­lej robić.Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna.Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia.Wokół ciebie dzieją się rzeczy o których nie masz pojęcia. Czy­tając głupie opi­sy na