Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie.


je­dyne-na co tak-nap­rawdę-­my-wpływ-to to-co ę-dzieje-w naszej-głowie
ryderje­dynena co taknap­rawdęma­mywpływto toco siędziejew naszejgłowieje­dyne na co takna co tak nap­rawdęnap­rawdę ma­myma­my wpływco się dziejedzieje w naszejw naszej głowieje­dyne na co tak nap­rawdęna co tak nap­rawdę ma­mynap­rawdę ma­my wpływco się dzieje w naszejdzieje w naszej głowieje­dyne na co tak nap­rawdę ma­myna co tak nap­rawdę ma­my wpływco się dzieje w naszej głowieje­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ

Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Jeśli nap­rawdę jest tak, że możemy przeżyć tyl­ko małą część te­go, co się w nas znaj­du­je - co dzieje się z resztą? Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi.Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy.Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.