Je­dynie ludzie ak­tywni oraz ich zmysł wal­ki i bez­względność pchają życie do przo­du, ale tyl­ko ludzie bier­ni, ich cier­pli­wość i dob­roć pod­trzy­mują je i spra­wiają, że jest możli­we i do zniesienia.


je­dynie-ludzie-ak­tywni-oraz-ich-zmysł-wal­ki-i bez­względność-pchają-życie-do przo­-ale-tyl­ko-ludzie-bier­-ich-cier­pli­wość
ivo andrićje­dynieludzieak­tywniorazichzmysłwal­kii bez­względnośćpchajążyciedo przo­dualetyl­kobier­nicier­pli­wośći dob­roćpod­trzy­mująje i spra­wiająże jest możli­wei do zniesieniaje­dynie ludzieludzie ak­tywnioraz ichich zmysłzmysł wal­kiwal­ki i bez­względnośći bez­względność pchająpchają życieżycie do przo­duale tyl­kotyl­ko ludzieludzie bier­niich cier­pli­wośćcier­pli­wość i dob­roći dob­roć pod­trzy­mująpod­trzy­mują je i spra­wiająże jest możli­we i do zniesieniaje­dynie ludzie ak­tywniludzie ak­tywni orazak­tywni oraz ichoraz ich zmysłich zmysł wal­kizmysł wal­ki i bez­względnośćwal­ki i bez­względność pchająi bez­względność pchają życiepchają życie do przo­duale tyl­ko ludzietyl­ko ludzie bier­niich cier­pli­wość i dob­roćcier­pli­wość i dob­roć pod­trzy­mująi dob­roć pod­trzy­mują je i spra­wiają

Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to
dawnej-ludzie-wiedzieli-ło-ale-to-ło-poruszało-do-głębi-ich-serca-dzisiaj-ludzie-wiedzą-wiele-ale-to-wiele-porusza-ich-tylko-powierzchownie-i
Nie tyl­ko sztu­ka i wie­dza, ale także cier­pli­wość mu­si być częścią dzieła. -Johann Wolfgang Goethe
nie-tyl­ko-sztu­ka-i wie­dza-ale-także-cier­pli­wość-mu­-być-częśą-dzieła
Łzy są jak niektórzy ludzie... Wyglądają niewin­nie, ale... Gdy ich spróbu­jesz są słone... I po­zos­ta­wiają śla­dy na two­jej twarzy  -xAybi
Łzy-są jak niektórzy-ludzie-wyglądają-niewin­nie-ale-gdy-ich-spróbu­jesz-są słone-i-po­zos­­wiają-ś­dy-na two­jej