Je­dynie mądrość pot­ra­fi się ukorzyć.


je­dynie-mądrość-pot­ra­fi ę-ukorzyć
mikołaj gogolje­dyniemądrośćpot­ra­fi sięukorzyćje­dynie mądrośćmądrość pot­ra­fi siępot­ra­fi się ukorzyćje­dynie mądrość pot­ra­fi sięmądrość pot­ra­fi się ukorzyćje­dynie mądrość pot­ra­fi się ukorzyć

Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Mądrość nie wy­biera, ona w doświad­cze­niach przychodzi. Nie zro­zumie te­go ten, co idąc za kimś, je­dynie w cieniu tym sa­mym po­wiet­rzem się dławi.Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.W dziw­nym żyje­my świecie, gdzie je­dynie jed­nos­tki pot­ra­fiące się do­paso­wać do reszty są szczęśliwe.W każdej duszy tkwią odłam­ki roz­bi­tego zwierciadła, poskładać je może je­dynie ten, kto pot­ra­fi się w nich przejrzeć... in­spir. by ~sand Mas­ki uk­ry­wają je­dynie ry­sy twarzy. Pot­rze­ba o wiele więcej zręczności, żeby uk­ryć za­miary serca.