Je­dynie wiel­ka dusza waży się na styl prosty.


je­dynie-wiel­ka-dusza-waży ę-na styl-prosty
stendhal (henri beyle)je­dyniewiel­kaduszaważy sięna stylprostyje­dynie wiel­kawiel­ka duszadusza waży sięważy się na stylna styl prostyje­dynie wiel­ka duszawiel­ka dusza waży siędusza waży się na stylważy się na styl prostyje­dynie wiel­ka dusza waży sięwiel­ka dusza waży się na styldusza waży się na styl prostyje­dynie wiel­ka dusza waży się na stylwiel­ka dusza waży się na styl prosty

Jedynie wielka dusza waży się na styl prosty.Styl dla jednych: skomplikowany sposób powiedzenia rzeczy prostych; dla innych - prosty sposób powiedzenia rzeczy skomplikowanych.Małe czy­ny, których do­konu­jesz, są lep­sze niż wiel­kie, które je­dynie planujesz.Umiałam się do­gadać je­dynie z ty­mi, którzy ak­cepto­wali mnie całko­wicie. Niewielu ich było, ale zaw­sze zna­lazła się dob­ra dusza, która choć na ja­kiś czas wyt­rzy­mywała mój obłęd. Po­tem od­chodziła jak inni.Wiel­ka dusza po­win­na mieć w so­bie niep­rzeb­ra­ne źródło młodości, która ją ut­rzy­muje zaw­sze młodą i świeżą po­mimo, że zewnętrzna powłoka starze­je się.Z od­dalą jest tak, jak z przyszłością! Wiel­ka mglis­ta całość roz­ciąga się przed naszą duszą, nasze doz­na­nia rozpływają się w niej jak nasze oko i tęsknimy...