Je­dyny pożytek z prog­nostyków giełdo­wych po­lega na tym, że na ich tle dob­rze wy­padają wróżbici.


je­dyny-pożytek-z prog­nostyków-giełdo­wych-po­lega-na tym-że na ich-tle-dob­rze-wy­padają-wróżbici
warren buffettje­dynypożytekz prog­nostykówgiełdo­wychpo­legana tymże na ichtledob­rzewy­padająwróżbicije­dyny pożytekpożytek z prog­nostykówz prog­nostyków giełdo­wychgiełdo­wych po­legapo­lega na tymże na ich tletle dob­rzedob­rze wy­padająwy­padają wróżbicije­dyny pożytek z prog­nostykówpożytek z prog­nostyków giełdo­wychz prog­nostyków giełdo­wych po­legagiełdo­wych po­lega na tymże na ich tle dob­rzetle dob­rze wy­padajądob­rze wy­padają wróżbicije­dyny pożytek z prog­nostyków giełdo­wychpożytek z prog­nostyków giełdo­wych po­legaz prog­nostyków giełdo­wych po­lega na tymże na ich tle dob­rze wy­padajątle dob­rze wy­padają wróżbicije­dyny pożytek z prog­nostyków giełdo­wych po­legapożytek z prog­nostyków giełdo­wych po­lega na tymże na ich tle dob­rze wy­padają wróżbici

Jeśli cieśle bu­dują do­my w po­dob­ny sposób jak prog­ra­miści tworzą prog­ra­my, to pier­wszy dzięcioł, który nad­le­ci zniszczy całą cywilizację.Jed­nym z naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ich za­miarów, a nie rezultatów.Jeśli przyj­miesz do siebie za­bie­dzo­nego psa i spra­wisz, że zacznie mu się dob­rze po­wodzić - nie ug­ry­zie cię. Na tym po­lega za­sad­nicza różni­ca między psem a człowiekiem.Chcąc zmu­sić ludzi, aby dob­rze o nas mówi­li, je­dyny to sposób - czy­nić dobrze.Dob­ry styl po­lega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia.Szczęście po­lega na tym, że ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć.