Je­dyny ra­tunek dla mnie tkwić w te­raźniej­szości tak bar­dzo, by nie myśleć o przyszłości.


je­dyny-ra­tunek-dla-mnie-tkwić-w te­raźniej­szoś-tak-bar­dzo-by nie myść-o przyszłoś
marta foxje­dynyra­tunekdlamnietkwićw te­raźniej­szościtakbar­dzoby nie myślećo przyszłościje­dyny ra­tunekra­tunek dladla mniemnie tkwićtkwić w te­raźniej­szościw te­raźniej­szości taktak bar­dzoby nie myśleć o przyszłościje­dyny ra­tunek dlara­tunek dla mniedla mnie tkwićmnie tkwić w te­raźniej­szościtkwić w te­raźniej­szości takw te­raźniej­szości tak bar­dzoje­dyny ra­tunek dla mniera­tunek dla mnie tkwićdla mnie tkwić w te­raźniej­szościmnie tkwić w te­raźniej­szości taktkwić w te­raźniej­szości tak bar­dzoje­dyny ra­tunek dla mnie tkwićra­tunek dla mnie tkwić w te­raźniej­szościdla mnie tkwić w te­raźniej­szości takmnie tkwić w te­raźniej­szości tak bar­dzo

Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wie­czny, tak jak i czas, który go mie­rzy; pojęcie te­raźniej­szości za­wiera pojęcie przeszłości i przyszłości.Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości.Co praw­da roz­koszo­wanie się te­raźniej­szością jest sztuką, którą bar­dzo niewielu ludziom udało się opa­nować. Większość al­bo boi się przyszłości, al­bo roz­pa­miętu­je przeszłość.Siedząc ze spuszczoną głową i słuchając re­ligij­nych pieśni pog­rze­bowych, czułem się bar­dzo swo­bod­nie, o wiele le­piej, niż gdy­bym na przykład był na czyimś ślu­bie. Naj­wy­raźniej pog­rze­by to coś dla mnie.Każdą myśl przez­naczam jemu bo on jest dla mnie wszys­tkim Po­mimo że mnie tak bar­dzo zranił na­dal go cho­ler­nie kocham Pod­pi­sano piep­rzo­na egocentryczka Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.