Je­dyny sposób za­pobieżenia zaz­drości to zasłużyć na przed­miot włas­nych pożądań. Jest ona bo­wiem nieuf­nością wo­bec siebie sa­mego, świadec­twem nikłych naszych zalet.


je­dyny-sposób-za­pobieżenia-zaz­droś-to zasłużyć-na przed­miot-włas­nych-pożądań-jest ona-bo­wiem-nieuf­nośą-wo­bec-siebie
pierre charronje­dynysposóbza­pobieżeniazaz­drościto zasłużyćna przed­miotwłas­nychpożądańjest onabo­wiemnieuf­nościąwo­becsiebiesa­megoświadec­twemnikłychnaszychzaletje­dyny sposóbsposób za­pobieżeniaza­pobieżenia zaz­drościzaz­drości to zasłużyćto zasłużyć na przed­miotna przed­miot włas­nychwłas­nych pożądańjest ona bo­wiembo­wiem nieuf­nościąnieuf­nością wo­becwo­bec siebiesiebie sa­megoświadec­twem nikłychnikłych naszychnaszych zaletje­dyny sposób za­pobieżeniasposób za­pobieżenia zaz­drościza­pobieżenia zaz­drości to zasłużyćzaz­drości to zasłużyć na przed­miotto zasłużyć na przed­miot włas­nychna przed­miot włas­nych pożądańjest ona bo­wiem nieuf­nościąbo­wiem nieuf­nością wo­becnieuf­nością wo­bec siebiewo­bec siebie sa­megoświadec­twem nikłych naszychnikłych naszych zalet

Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań-jest-ona-bowiem-nieufnośą-wobec-siebie-samego-świadectwem
Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości, to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań
Nadzieja jest nieuf­nością człowieka wo­bec prze­widy­wań je­go umysłu. -Paul Ambroise Valéry
nadzieja-jest nieuf­nośą-człowieka-wo­bec-prze­widy­wań-­go-umysłu
Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska
mężczyz­na-zdol­ny-jest do zaz­droś-na­wet-wo­bec-ka­mienia-który-­go-znudzo­na-­tner­ka-wyróżła-ja­ko-szczególnie-piękny