Je­dynym naszym zaświatem, tak real­nym, jak sa­mo życie, jest sztuka.


je­dynym-naszym-zaświatem-tak-real­nym-jak ­mo-życie-jest sztuka
stanisław ignacy witkiewiczje­dynymnaszymzaświatemtakreal­nymjak sa­możyciejest sztukaje­dynym naszymnaszym zaświatemtak real­nymjak sa­mo życieje­dynym naszym zaświatem

Je­dynym ideałem jest mi­niona real­ność przeszłości.Prze­pisałem znów książkę Słowa biorąc od Ciebie Prze­pisałem Two­je życie Od­najdując w nim siebie Tak moc­no ze sobą zespoleni W każdym wer­sie i po kropce Prze­cinków drob­nych nie liczę W pew­nym miłos­nym zdaniu Coś na całe życie O naszym kochaniu Są ta­kie dni, kiedy życie da­je nam mon­ce­go ko­pa w sie­dze­nie. My in­ter­pre­tuje­my je ja­ko załama­nie w naszym życiu, znak, że je­dynym rozsądnym wyjściem jest załamać ręce i się pod­dać. Choć tak nap­rawdę ten kop­niak znaczy zu­pełnie wręcz coś prze­ciw­ne­go - mu­simy postąpić je­den krok do tyłu i po pros­tu wziąść się w garść.Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.Naszym obowiązkiem jest kształtowanie charakteru. Godne życie jest naszym wielkim i wspaniałym arcydziełem.Tak cho­ler­nie mi za­leży, że cza­sami chcąc być blis­ko Ciebie za­pomi­nam o real­nym świecie...