Je­dynym za­daniem pi­sarza jest wy­razić... ludzką treść własną.


je­dynym-za­daniem-pi­sarza-jest wy­razić-ludzką treść-własną
tadeusz boy-Żeleńskije­dynymza­daniempi­sarzajest wy­razićludzką treśćwłasnąje­dynym za­daniemza­daniem pi­sarzapi­sarza jest wy­razićjest wy­razić ludzką treśćludzką treść własnąje­dynym za­daniem pi­sarzaza­daniem pi­sarza jest wy­razićpi­sarza jest wy­razić ludzką treśćjest wy­razić ludzką treść własnąje­dynym za­daniem pi­sarza jest wy­razićza­daniem pi­sarza jest wy­razić ludzką treśćpi­sarza jest wy­razić ludzką treść własnąje­dynym za­daniem pi­sarza jest wy­razić ludzką treśćza­daniem pi­sarza jest wy­razić ludzką treść własną

Jedynym zadaniem pisarza jest wyrazić... ludzką treść własną.I tyl­ko miłość może spra­wić, że sta­jesz się wyjątkowym. Tym je­dynym, je­dynym na mi­lion, je­dynym w całym wszechświecie, niezastąpionym.. a two­ja obec­ność zaczy­na znaczyć więcej, niż cała reszta świata.//' Głupo­ta u ludzi zap­rogra­mowa­na jest przez system. Za­wiera treść - czy się po­do­ba, czy też nie. Możesz nie po­radzić so­bie z czyjąś ale na własną, zaw­sze masz wpływ. ---------------------------------------------------------- € wi­ta­my! waszoMuppetShowNaukoLożość up­rasza się o chwilę powagi /czołami nie bić, do łupa­nia orzechów jest dziadek/  Le­piej, żebyś był tym je­dynym w swet­rze pośród gar­ni­turów, a nie je­dynym w gar­ni­turze wśród koszul i swetrów.pi­sarza tworzą doświadczenia Dow­cip jest solą roz­mo­wy, a nie jej głównym daniem.