Je­sienią, kiedy następu­je do­roczna śmierć na­tury, a świat sta­je się na­gi, czar­ny i kan­cias­ty, przychodzi smu­tek. Je­sień to czas podły dla nas - Po­laków. In­te­lekt nasz zat­ra­ca swą od­porność zrodzoną z op­ty­miz­mu wios­ny, buj­ności la­ta i bo­gac­twa ok­re­su zbiorów. Nie ma już cze­go ocze­kiwać, ocze­kuje się je­dynie mro­ku i zim­na - wte­dy oni uderzają.


je­sienią-kiedy-następu­-do­roczna-śmierć-na­tury-a świat-sta­ ę-na­gi-czar­ny-i kan­cias­ty-przychodzi-smu­tek
bohdan czeszkoje­sieniąkiedynastępu­jedo­rocznaśmierćna­turya światsta­je sięna­giczar­nyi kan­cias­typrzychodzismu­tekje­sień to czaspodłydlanas po­lakówin­te­lekt naszzat­ra­caswąod­pornośćzrodzonąz op­ty­miz­muwios­nybuj­nościla­tai bo­gac­twaok­re­suzbiorównie ma jużcze­goocze­kiwaćocze­kuje sięje­dyniemro­kui zim­na wte­dyoniuderzająkiedy następu­jenastępu­je do­rocznado­roczna śmierćśmierć na­turya świat sta­je sięsta­je się na­giczar­ny i kan­cias­typrzychodzi smu­tekje­sień to czas podłypodły dladla nasin­te­lekt nasz zat­ra­cazat­ra­ca swąswą od­pornośćod­porność zrodzonązrodzoną z op­ty­miz­muz op­ty­miz­mu wios­nybuj­ności la­tala­ta i bo­gac­twai bo­gac­twa ok­re­suok­re­su zbiorównie ma już cze­gocze­go ocze­kiwaćocze­kuje się je­dynieje­dynie mro­kumro­ku i zim­na wte­dy onioni uderzająkiedy następu­je do­rocznanastępu­je do­roczna śmierćdo­roczna śmierć na­turya świat sta­je się na­gije­sień to czas podły dlapodły dla nasin­te­lekt nasz zat­ra­ca swązat­ra­ca swą od­pornośćswą od­porność zrodzonąod­porność zrodzoną z op­ty­miz­muzrodzoną z op­ty­miz­mu wios­nybuj­ności la­ta i bo­gac­twala­ta i bo­gac­twa ok­re­sui bo­gac­twa ok­re­su zbiorównie ma już cze­go ocze­kiwaćocze­kuje się je­dynie mro­kuje­dynie mro­ku i zim­na wte­dy oni uderzają

Jesienią, kiedy następuje doroczna śmierć natury, a świat staje się nagi, czarny i kanciasty, przychodzi smutek. Jesień to czas podły dla nas - Polaków. Intelekt nasz zatraca swą odporność zrodzoną z optymizmu wiosny, bujności lata i bogactwa okresu zbiorów. Nie ma już czego oczekiwać, oczekuje się jedynie mroku i zimna - wtedy oni uderzają.Na­wet czas ocze­kiwa­nia na Ciebie kiedyś się skończy. A kiedy czas się skończy, przeg­rasz... I wte­dy już cze­kać nie będę...W siłach zbroj­nych każdy, od ge­nerała po pros­te­go żołnie­rza, jest przy­goto­wany do ob­ro­ny su­weren­ności na­rodo­wej i przes­trze­gania porządku kon­sty­tucyj­ne­go. Prędzej czy później woj­sko dołączy do na­rodu, który ocze­kuje z ot­warty­mi ra­miona­mi, tak jak ocze­kuje się bra­ta pow­ra­cające­go do zjed­noczo­nego do­mu wszys­tkich Argentyńczyków.Ocze­kiwać przy­jem­ności to też przyjemność.Zmiana - Coś cze­go ocze­kuje­my a nie wiemy czy się spełni We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opiniodawców: