Je­zus Chrys­tus Miłosier­nym i Dob­rym Pas­terzem JEST ! I właśnie dla­tego - Pas­terzem i ogólnie - jest THE BEST ! 


je­zus-chrys­tus-miłosier­nym-i dob­rym-pas­terzem-jest-i-właśnie-dla­tego- pas­terzem-i ogólnie- jest the-best- 
jacobje­zuschrys­tusmiłosier­nymi dob­rympas­terzemjestwłaśniedla­tego pas­terzemi ogólnie jest thebest je­zus chrys­tuschrys­tus miłosier­nymmiłosier­nym i dob­rymi dob­rym pas­terzempas­terzem jestjesti właśniewłaśnie dla­tego pas­terzem i ogólnie jest the bestje­zus chrys­tus miłosier­nymchrys­tus miłosier­nym i dob­rymmiłosier­nym i dob­rym pas­terzemi dob­rym pas­terzem jestpas­terzem jesti właśniei właśnie dla­tegoje­zus chrys­tus miłosier­nym i dob­rymchrys­tus miłosier­nym i dob­rym pas­terzemmiłosier­nym i dob­rym pas­terzem jesti dob­rym pas­terzem jesti właśnie dla­tegoje­zus chrys­tus miłosier­nym i dob­rym pas­terzemchrys­tus miłosier­nym i dob­rym pas­terzem jestmiłosier­nym i dob­rym pas­terzem jest

Pas­terzem nie zos­ta­nie ow­ca, która kieru­je włas­nym losem.Każda pas­ja nie szkodząca ludziom, to dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jać, zaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać.Na­wet Je­zus Chrys­tus, gdy­by Go nie uk­rzyżowa­no, zacząłby się kiedyś powtarzać.Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia.Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy.W biało-czer­wo­nym Ter­ro­rys­ta­nie krzyw­da Ci się stanie Dro­ga Pa­ni, Sza­now­ny Panie... W Tus­kosta­nie rzeczy mają się nadzwyczaj niesłychanie: Pan znaj­du­je Pa­na, Pa­nie szu­kają Panie Akysz! A niech im sie krzyw­da stanie! Lecz mądrość ga­wie­dzi naj­większym jest źródłem wiedzy Więc niszczą się nawza­jem ko­leżan­ki i koledzy Swo­je