Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy.


je­zus-jak chodził-po ziemi-syn-człowie­czy-to był-on pen­tagra­mem-war­toś-jak poz­wo­lił ę-uk­rzyżować
pentagramje­zusjak chodziłpo ziemisynczłowie­czyto byłon pen­tagra­memwar­tościjak poz­wo­lił sięuk­rzyżowaćto zre­duko­wał siędo trzechwy­miarówdo trójkątarówno­boczne­gozre­zyg­no­wał z wol­nościi władzyje­zus jak chodziłjak chodził po ziemipo ziemi (syn(syn człowie­czy)człowie­czy) to byłto był on pen­tagra­memon pen­tagra­mem war­tościjak poz­wo­lił się uk­rzyżowaćuk­rzyżować to zre­duko­wał sięto zre­duko­wał się do trzechdo trzech wy­miarówdo trójkąta równo­boczne­gorówno­boczne­go war­tościzre­zyg­no­wał z wol­ności i władzyje­zus jak chodził po ziemijak chodził po ziemi (synpo ziemi (syn człowie­czy)(syn człowie­czy) to byłczłowie­czy) to był on pen­tagra­memto był on pen­tagra­mem war­tościjak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał sięuk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzechto zre­duko­wał się do trzech wy­miarówdo trójkąta równo­boczne­go war­tości

Cza­sem war­tości rodzin­ne są ważniej­sze niż war­tości na meczu... ...................................................................................................  Nie ma war­tości równej war­tości czasu.O war­tości człowieka świad­czy lis­ta je­go przy­jaciół, o po­pular­ności – lis­ta je­go wrogów.Z nad­ludzkim wy­siłkiem sza­man przy­pom­niał so­bie właściwą sek­wen­cję po­ruszeń pro­wadzącą do wsta­nia. Zdołał na­wet przejść kil­ka kroków, nim spoj­rzał w dół i zre­zyg­no­wał, gdyż skończyły mu się nogi.Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał