Jeśli się na prawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć.


jeśli-ę-na-prawdę-czegoś-pragnie-śli-ę-do-tego-dąży-laur-zwycięstwa-musi-do-nas-należeć
leonid teligajeślisięnaprawdęczegośpragniejeślidotegodążylaurzwycięstwamusinasnależećjeśli sięsię nana prawdęprawdę czegośczegoś pragniejeśli sięsię dodo tegotego dążylaur zwycięstwazwycięstwa musimusi dodo nasnas należećjeśli się nasię na prawdęna prawdę czegośprawdę czegoś pragniejeśli się dosię do tegodo tego dążylaur zwycięstwa musizwycięstwa musi domusi do nasdo nas należećjeśli się na prawdęsię na prawdę czegośna prawdę czegoś pragniejeśli się do tegosię do tego dążylaur zwycięstwa musi dozwycięstwa musi do nasmusi do nas należećjeśli się na prawdę czegośsię na prawdę czegoś pragniejeśli się do tego dążylaur zwycięstwa musi do naszwycięstwa musi do nas należeć

Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie. -Dariusz Skraskowski
człowiek-wygrywa-życie-śli-pragnie-tego-czego-może-dokonać-i-dokonuje-tego-czego-pragnie
Uważam, że najrozkoszniejsza wolność, jaką cieszy się człowiek na Ziemi, polega na tym, że może żyć, jeśli tylko tego pragnie, nie potrzebując pracować. -Salvador Dali
uważam-że-najrozkoszniejsza-wolność-jaką-cieszy-ę-człowiek-na-ziemi-polega-na-tym-że-może-żyć-śli-tylko-tego-pragnie-nie-potrzebując
Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego korzystać i starać się mu dopomóc, tak jak ono pomaga nam. -Paulo Coelho
jeśli-szczęście-ę-do-nas-uśmiecha-trzeba-z-tego-korzystać-i-starać-ę-mu-dopomóc-tak-jak-ono-pomaga-nam