Jeśli średniowiecze i barok, to także romantyzm, to znaczy ci wszyscy poeci nocy, grozy, horroru itd. właśnie romantyzm. Na wydawałoby się bezpieczną drogę, którą kroczył człowiek oświecenia i racjonalizmu, wychodzą z ciemności nagle i coraz liczniej sobowtóry, manekiny, automaty. Homonkulusy, twory sztucznie stworzone, urągające kreacji natury, niosące w sobie całe poniżenie, wszystkie najokropniejsze marzenia ludzkie, [...]


jeśli-średniowiecze-i-barok-to-także-romantyzm-to-znaczy-wszyscy-poeci-nocy-grozy-horroru-itd-właśnie-romantyzm-na-wydawałoby-ę-bezpieczną
tadeusz kantorjeśliśredniowieczebaroktotakżeromantyzmznaczywszyscypoecinocygrozyhorroruitdwłaśnieromantyzmnawydawałobysiębezpiecznądrogęktórąkroczyłczłowiekoświeceniaracjonalizmuwychodząciemnościnaglecorazliczniejsobowtórymanekinyautomatyhomonkulusytworysztuczniestworzoneurągającekreacjinaturyniosącesobiecałeponiżeniewszystkienajokropniejszemarzenialudzkiejeśli średniowiecześredniowiecze ii baroktakże romantyzmznaczy cici wszyscywszyscy poecipoeci nocyhorroru itdwłaśnie romantyzmna wydawałobywydawałoby sięsię bezpiecznąbezpieczną drogęktórą kroczyłkroczył człowiekczłowiek oświeceniaoświecenia ii racjonalizmuwychodzą zz ciemnościciemności naglenagle ii corazcoraz liczniejliczniej sobowtórytwory sztuczniesztucznie stworzoneurągające kreacjikreacji naturyniosące ww sobiesobie całecałe poniżeniewszystkie najokropniejszenajokropniejsze marzeniamarzenia ludzkiejeśli średniowiecze iśredniowiecze i barokznaczy ci wszyscyci wszyscy poeciwszyscy poeci nocyna wydawałoby sięwydawałoby się bezpiecznąsię bezpieczną drogęktórą kroczył człowiekkroczył człowiek oświeceniaczłowiek oświecenia ioświecenia i racjonalizmuwychodzą z ciemnościz ciemności nagleciemności nagle inagle i corazi coraz liczniejcoraz liczniej sobowtórytwory sztucznie stworzoneurągające kreacji naturyniosące w sobiew sobie całesobie całe poniżeniewszystkie najokropniejsze marzenianajokropniejsze marzenia ludzkie

Romantyzm to bunt kwiatów przeciwko swym korzeniom. -Stanisław Brzozowski
romantyzm-to-bunt-kwiatów-przeciwko-swym-korzeniom
Romantyzm to bunt kwiatu przeciwko swoim korzeniom. -Stanisław Brzozowski
romantyzm-to-bunt-kwiatu-przeciwko-swoim-korzeniom
Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować -Walt Disney
wszystkie-nasze-marzenia-mogą-stać-ę-rzeczywistośą-śli-mamy-odwagę-realizować
Polityczni mówcy są jak automaty: górą wrzuca się pół myśli, a dołem wychodzi całe zdanie. -Alberto Moravia
polityczni-mówcy-są-jak-automaty-górą-wrzuca-ę-pół-myśli-a-dołem-wychodzi-całe-zdanie