Jeśli Bóg coś za­biera, to znaczy, że ma coś lep­sze­go w zanadrzu.


jeśli-bóg-coś-za­biera-to znaczy-że  coś-lep­sze­go-w zanadrzu
watchingmefalljeślibógcośza­bierato znaczyże ma coślep­sze­gow zanadrzujeśli bógbóg coścoś za­bieraże ma coś lep­sze­golep­sze­go w zanadrzujeśli bóg cośbóg coś za­bieraże ma coś lep­sze­go w zanadrzujeśli bóg coś za­biera

Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje.Lu­bię, kiedy piękni ludzie mają coś do po­wie­dze­nia. To znaczy coś in­te­resujące­go, coś, co pot­ra­fi za­fas­cy­nować. Nie chodzi mi o tych, którzy sza­fują olśniewający­mi, aniel­ski­mi zbit­ka­mi słów. Na świecie jest wiele elok­wen­tnych bałwanów. Dob­ra sko­rupa z cieka­wym wnętrzem to coś niezwykłego.Człowieka obłudnego poznasz po trzech cechach: jeśli coś powie, skłamie; jeśli coś obieca, nie dotrzyma; jeśli mu zawierzysz, zdradzi.Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego.Tak.Może i jes­tem zła,kłam­li­wa czy wro­ga ale te­go mnie nau­czy­liście.Jeśli po­wiem że coś mi się po­doba a wam nie to uważacie że jest to złe!Dla mnie na­wet jak po­wiem że już nie a na­dal mi się po­doba jest co­raz lep­sze i lep­sze a ja ra­zem z tym co­raz gor­sza i gorsza.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.