Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.


jeśli-bóg-jest miłośą-znaczy-to-że kochać-to dzielić ę-swoim-bo­giem-a śli-śli-ateistą-co chcesz-dzielić-możesz-i w nic
silvidianjeślibógjest miłościąznaczytoże kochaćto dzielić sięswoimbo­giema jeślijeśliateistąco chceszdzielićmożeszi w nicnie wie­rzyszalepo­kochaćmożesz możeszod­na­leźćbogajeśli bógbóg jest miłościąjest miłością znaczyże kochać to dzielić sięto dzielić się swoimswoim bo­giembo­giem a jeślia jeśli jeślijeśli ateistąco chcesz dzielićmożesz i w nici w nic nie wie­rzysznie wie­rzysz aleale po­kochaćpo­kochać możesz możesz od­na­leźćod­na­leźć bogajeśli bóg jest miłościąbóg jest miłością znaczyże kochać to dzielić się swoimto dzielić się swoim bo­giemswoim bo­giem a jeślibo­giem a jeśli jeślia jeśli jeśli ateistąmożesz i w nic nie wie­rzyszi w nic nie wie­rzysz alenie wie­rzysz ale po­kochaćale po­kochać możesz możesz od­na­leźć boga

Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja.Jeżeli wie­rzysz, możesz zys­kać wiele: zba­wienie i życie pośmier­tne, a gdy­by Bo­ga na­wet nie było - nic nie tracisz. Jeśli zaś nie wie­rzysz - wiele ry­zyku­jesz, bo­wiem jeżeli Bóg is­tnieje - tra­cisz wszystko.Współczes­na Miłość jest jak RAP możesz pier­dzielić trzy po trzy przez 3 mi­nuty, a i tak nie do­cenisz te­go, że ktoś może Cię kochać, ani wczo­raj, ani dzi­siaj, ani w przyszłości - sko­ro nie do­ceniłeś/aś jed­ne­go, nie do­cenisz żad­ne­go choćby się na Ciebie tą miłością zesrał...Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobićŻyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz.Jeśli nie możesz od­na­leźć coś co znikło, cze­kaj aż sa­mo wróci ...