Jeśli ból jest ludzki, nie jes­teśmy ludźmi tyl­ko by cierpieć.


jeśli-ból-jest ludzki-nie jes­teśmy-ludźmi-tyl­ko-by cierpieć
jorgos seferisjeślibóljest ludzkinie jes­teśmyludźmityl­koby cierpiećjeśli bólból jest ludzkinie jes­teśmy ludźmiludźmi tyl­kotyl­ko by cierpiećjeśli ból jest ludzkinie jes­teśmy ludźmi tyl­koludźmi tyl­ko by cierpiećnie jes­teśmy ludźmi tyl­ko by cierpieć

Jeśli ból jest ludzki, nie jesteśmy ludźmi tylko, by cierpieć.Jest całko­wicie obojętne, czy jes­teśmy kimś znacznym, czy nie; ważne jest to, czy jes­teśmy ludźmi.Niektórzy ocze­kuja od nas zbyt wiele, ale po­nieważ wszys­cy jes­teśmy tyl­ko ludźmi i ma­my pra­wo błądzić to nikt z nas nie jest ideal­ny !.To czy­ny po­kazu­ja, ja­kimi ludźmi jes­teśmy, nie słowa.Jes­teśmy i nie jes­teśmy za­razem - życie jest ciągłą zmianą,jest ciągłym rodze­niem się i śmiercią.No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności.