Jeśli będziesz prze­mawiał w gniewie, będą to słowa, których zaw­sze będziesz żałował.


jeśli-będziesz-prze­mawiał-w gniewie-będą-to słowa-których-zaw­sze-będziesz-żałował
ambrose biercejeślibędzieszprze­mawiałw gniewiebędąto słowaktórychzaw­szeżałowałjeśli będzieszbędziesz prze­mawiałprze­mawiał w gniewiebędą to słowaktórych zaw­szezaw­sze będzieszbędziesz żałowałjeśli będziesz prze­mawiałbędziesz prze­mawiał w gniewiektórych zaw­sze będzieszzaw­sze będziesz żałowałjeśli będziesz prze­mawiał w gniewiektórych zaw­sze będziesz żałował

List do M...***Miłość nie zna granic*** ........i pa­miętaj kochaj w ta­ki sposób, aby być go­towym od­dać wszys­tko co kochasz tym którzy będą w sta­nie kochać tych których kochasz Ty. Wte­dy zaw­sze będziesz go­towy na żywot wieczny. *** *** *** MP Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekaćBądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś.Ja zaw­sze będę tą drugą, Ty zaw­sze będziesz tym pierwszym.Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.