Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście.


jeśli-będziesz-przykład­nie-pra­cował-osiem-godzin-dzien­nie-może- ę-kiedyś-uda-zos­ć-kierow­­kiem-i pra­cować-dwanaście
robert lee frostjeślibędzieszprzykład­niepra­cowałosiemgodzindzien­niemożeci siękiedyśudazos­taćkierow­ni­kiemi pra­cowaćdwanaściejeśli będzieszbędziesz przykład­nieprzykład­nie pra­cowałpra­cował osiemosiem godzingodzin dzien­niemoże ci sięci się kiedyśkiedyś udauda zos­taćzos­tać kierow­ni­kiemkierow­ni­kiem i pra­cowaći pra­cować dwanaściejeśli będziesz przykład­niebędziesz przykład­nie pra­cowałprzykład­nie pra­cował osiempra­cował osiem godzinosiem godzin dzien­niemoże ci się kiedyści się kiedyś udakiedyś uda zos­taćuda zos­tać kierow­ni­kiemzos­tać kierow­ni­kiem i pra­cowaćkierow­ni­kiem i pra­cować dwanaściejeśli będziesz przykład­nie pra­cowałbędziesz przykład­nie pra­cował osiemprzykład­nie pra­cował osiem godzinpra­cował osiem godzin dzien­niemoże ci się kiedyś udaci się kiedyś uda zos­taćkiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiemuda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cowaćzos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaściejeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiembędziesz przykład­nie pra­cował osiem godzinprzykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­niemoże ci się kiedyś uda zos­taćci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiemkiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cowaćuda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście

Jeśli pracujesz z oddaniem przez osiem godzin, możesz w końcu zostać szefem, by pracować przez dwanaście. -Robert Frost
jeśli-pracujesz-z-oddaniem-przez-osiem-godzin-możesz-w-końcu-zostać-szefem-by-pracować-przez-dwanaście
Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Być może nig­dy nie będę w sta­nie pos­trze­gać małżeństwa inaczej niż ja­ko klat­ki, która spra­wi, że nie będę w sta­nie pra­cować, la­tać, działać. -Amelia Earhart
być-może-nig­dy-nie będę-w sta­nie-pos­trze­gać-łżeństwa-inaczej-ż-ja­ko-klat­ki-która-spra­wi-że nie będę-w sta­nie
Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą. -Frank Crane
możesz-zos­ć-oszu­kany-śli-będziesz-zbyt-uf­ny-ale-śli-nie będziesz-wys­tar­czająco-uf­ny-two­-życie-sta­nie ę-torturą