Jeśli bo­wiem sa­mochód jedzie w złym kierun­ku, lep­sze pa­liwo nic nie daje.


jeśli-bo­wiem-­mochód-jedzie-w złym-kierun­ku-lep­sze-pa­liwo-nic-nie daje
janusz korwin-mikkejeślibo­wiemsa­mochódjedziew złymkierun­kulep­szepa­liwonicnie dajejeśli bo­wiembo­wiem sa­mochódsa­mochód jedziejedzie w złymw złym kierun­kulep­sze pa­liwopa­liwo nicnic nie dajejeśli bo­wiem sa­mochódbo­wiem sa­mochód jedziesa­mochód jedzie w złymjedzie w złym kierun­kulep­sze pa­liwo nicpa­liwo nic nie dajejeśli bo­wiem sa­mochód jedziebo­wiem sa­mochód jedzie w złymsa­mochód jedzie w złym kierun­kulep­sze pa­liwo nic nie dajejeśli bo­wiem sa­mochód jedzie w złymbo­wiem sa­mochód jedzie w złym kierun­ku

Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek...Tak.Może i jes­tem zła,kłam­li­wa czy wro­ga ale te­go mnie nau­czy­liście.Jeśli po­wiem że coś mi się po­doba a wam nie to uważacie że jest to złe!Dla mnie na­wet jak po­wiem że już nie a na­dal mi się po­doba jest co­raz lep­sze i lep­sze a ja ra­zem z tym co­raz gor­sza i gorsza.Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Do wszys­tkiego, co czy­nisz pot­rze­ba ci od­wa­gi. Ja­kikol­wiek kurs obie­rzesz, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto ci po­wie, że idziesz w złym kierun­ku, zaw­sze po­jawi się po­kusa myśle­nia, że Twoi kry­tycy mają rację. By nak­reślić kurs działania i zreali­zować go do końca, pot­rze­ba Ci od­wa­gi żołnie­rza. Również czas po­koju po­siada swe zwy­cięstwa, ale mogą ich za­koszto­wać tyl­ko ludzie odważni.Nie ma nic lep­sze­go od milczenia.Nie ma nic lep­sze­go od zgody.