Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka.


jeśli-chce ę-od­nieść-suk­-w świecie-przestępczym-trze­ba-mieć-re­putację-uczci­wego-człowieka
terry pratchettjeślichce sięod­nieśćsuk­cesw świecieprzestępczymtrze­bamiećre­putacjęuczci­wegoczłowiekajeśli chce sięchce się od­nieśćod­nieść suk­cessuk­ces w świeciew świecie przestępczymtrze­ba miećmieć re­putacjęre­putację uczci­wegouczci­wego człowiekajeśli chce się od­nieśćchce się od­nieść suk­cesod­nieść suk­ces w świeciesuk­ces w świecie przestępczymtrze­ba mieć re­putacjęmieć re­putację uczci­wegore­putację uczci­wego człowiekajeśli chce się od­nieść suk­ceschce się od­nieść suk­ces w świecieod­nieść suk­ces w świecie przestępczymtrze­ba mieć re­putację uczci­wegomieć re­putację uczci­wego człowiekajeśli chce się od­nieść suk­ces w świeciechce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczymtrze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka

Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze. -Marcel Achard
ludzie-wierzą-że aby od­nieść-suk­-trze­ba-wsta­wać-wcześnie-otóż nie - trze­ba-wsta­wać-w dob­rym-humorze
Boże, zrób ze mnie uczci­wego człowieka, nie czyń jed­nak uczci­wej kobiety. -Ninon de Lenclos
boże-zrób-ze mnie-uczci­wego-człowieka-nie czyń-jed­nak-uczci­wej-kobiety
Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy. -płonąca
być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy
Ro­zum uczci­wego człowieka mieści się w sercu. -Maksym Gorki
ro­zum-uczci­wego-człowieka-mieś ę-w sercu
Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
człowiek-osiągnął-suk­-żeli-wsta­-ra­no-i kładzie ę-spać-w no­cy-a po­między-tym-ro­bi-to-co chce-robić