Jeśli chcecie, by kobieta milczała, powinniście wyznawać jej miłość albo zapytać o jej wiek.


jeśli-chcecie-by-kobieta-milczała-powinniście-wyznawać-jej-miłość-albo-zapytać-o-jej-wiek
oldrich fiserjeślichceciebykobietamilczałapowinniściewyznawaćjejmiłośćalbozapytaćwiekjeśli chcecieby kobietakobieta milczałapowinniście wyznawaćwyznawać jejjej miłośćmiłość alboalbo zapytaćzapytać oo jejjej wiekby kobieta milczałapowinniście wyznawać jejwyznawać jej miłośćjej miłość albomiłość albo zapytaćalbo zapytać ozapytać o jejo jej wiekpowinniście wyznawać jej miłośćwyznawać jej miłość albojej miłość albo zapytaćmiłość albo zapytać oalbo zapytać o jejzapytać o jej wiekpowinniście wyznawać jej miłość albowyznawać jej miłość albo zapytaćjej miłość albo zapytać omiłość albo zapytać o jejalbo zapytać o jej wiek

Kobiety powinny sobie pozwalać na wybuchy gniewu bez obawy, że czynią źle i że tracą na swojej kobiecości. Można być kobietą i równocześnie zagniewaną. Jeśli kobieta unika tego, jej gniew obraca się przeciwko jej samej....inną rzeczą jest powinne przywiązanie do religii, a inną zapał w jej szerzeniu, ... można ją kochać i wyznawać, a niekoniecznie nienawidzić i tępić tych, którzy jej nie wyznają.Miłość albo jest szalona, albo w ogóle jej nie ma.Miłość albo jest szalona, albo jej w ogóle nie ma.Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej.Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości.