Jeśli chcesz być wiel­ki, zaczy­naj od rzeczy małych. Zakładaj głębo­ki fun­da­ment po­kory, sko­ro za­mie­rzasz bu­dować wysoko.


jeśli-chcesz-być-wiel­ki-zaczy­naj-od rzeczy-łych-zakładaj głębo­ki-fun­da­ment-po­kory-sko­ro-za­mie­rzasz-bu­dować-wysoko
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)jeślichceszbyćwiel­kizaczy­najod rzeczymałychzakładaj głębo­kifun­da­mentpo­korysko­roza­mie­rzaszbu­dowaćwysokojeśli chceszchcesz byćbyć wiel­kizaczy­naj od rzeczyod rzeczy małychzakładaj głębo­ki fun­da­mentfun­da­ment po­korysko­ro za­mie­rzaszza­mie­rzasz bu­dowaćbu­dować wysokojeśli chcesz byćchcesz być wiel­kizaczy­naj od rzeczy małychzakładaj głębo­ki fun­da­ment po­korysko­ro za­mie­rzasz bu­dowaćza­mie­rzasz bu­dować wysokojeśli chcesz być wiel­kisko­ro za­mie­rzasz bu­dować wysoko

Zaczynaj od rzeczy małych, jeśli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko.Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko.Nie możesz bu­dować re­putac­ji na tym, co za­mie­rzasz zrobić.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.Nies­te­ty nie mogłem dłużej tak fun­kcjo­nować, mu­siałem zaw­rzeć z Bo­giem Przy­mie­rze, tyl­ko tak mogłem wrócić do pełni życia. To fun­da­ment wiary, ale i mo­tywu i ak­cji, by już każde­go dnia kroczyć dum­nie w tym życiu, ja­ko Dzie­dzic Króles­twa Bożego. Spróbuj.Za­ryzy­kuj. Zo­bacz.Uwierz. Żyj.Nie składaj obiet­nic, jeśli nie jes­teś pew­ny, czy za­mie­rzasz ich dotrzymać.