Jeśli chcesz człowieka uszczęśli­wić, nie do­dawaj nic do te­go, co po­siada, ale uj­muj mu kil­ka z je­go życzeń.


jeśli-chcesz-człowieka-uszczęśli­wić-nie do­dawaj-nic-do te­go-co po­siada-ale-uj­muj-mu kil­ka-z ­go-życzeń
epikurjeślichceszczłowiekauszczęśli­wićnie do­dawajnicdo te­goco po­siadaaleuj­mujmu kil­kaz je­gożyczeńjeśli chceszchcesz człowiekaczłowieka uszczęśli­wićnie do­dawaj nicnic do te­goale uj­mujuj­muj mu kil­kamu kil­ka z je­goz je­go życzeńjeśli chcesz człowiekachcesz człowieka uszczęśli­wićnie do­dawaj nic do te­goale uj­muj mu kil­kauj­muj mu kil­ka z je­gomu kil­ka z je­go życzeńjeśli chcesz człowieka uszczęśli­wićale uj­muj mu kil­ka z je­gouj­muj mu kil­ka z je­go życzeńale uj­muj mu kil­ka z je­go życzeń

Jeśli chcesz człowieka uszczęśliwić, nie dodawaj nic do tego, co posiada, ale ujmuj mu kilka z jego życzeń.Nie za­dawaj py­tań, jeśli nie chcesz znać odpowiedzi.Jeśli chcesz żyć szczęśli­wie, nie przej­muj się tym, że uważają cię za głupca.Człowieka doj­rzałego nic nie po­win­no dzi­wić. Ale jed­nak dzi­wi - du­gi człowiek.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Żeby wie­dza mogła nas uszczęśli­wić, trze­ba ją za­mienić w mądrość.