Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie.


jeśli-chcesz-poz­nać-swoją-­-mu­sisz-poz­nać-­mego-siebie
andreejeślichceszpoz­naćswojąpas­jemu­siszsa­megosiebiejeśli chceszchcesz poz­naćpoz­nać swojąswoją pas­jepas­je mu­siszmu­sisz poz­naćpoz­nać sa­megosa­mego siebiejeśli chcesz poz­naćchcesz poz­nać swojąpoz­nać swoją pas­jeswoją pas­je mu­siszpas­je mu­sisz poz­naćmu­sisz poz­nać sa­megopoz­nać sa­mego siebiejeśli chcesz poz­nać swojąchcesz poz­nać swoją pas­jepoz­nać swoją pas­je mu­siszswoją pas­je mu­sisz poz­naćpas­je mu­sisz poz­nać sa­megomu­sisz poz­nać sa­mego siebiejeśli chcesz poz­nać swoją pas­jechcesz poz­nać swoją pas­je mu­siszpoz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­naćswoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­megopas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie

Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich. -Stendhal (Henri Beyle)
aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich
Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Naj­trud­niej poz­nać sa­mego siebie. -Tales z Miletu
naj­trud­niej-poz­nać-­mego-siebie
Jeśli chcesz się poz­nać, to spójrz jak żyją in­ni; jeśli chcesz zro­zumieć in­nych - zaj­rzyj we włas­ne serce. -Friedrich von Schiller
jeśli-chcesz ę-poz­nać-to spójrz-jak żyją-in­-śli-chcesz-zro­zumieć-in­nych- zaj­rzyj-we włas­ne-serce