Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie.


jeśli-chcesz-poz­nać-swoją-­-mu­sisz-poz­nać-­mego-siebie
andreejeślichceszpoz­naćswojąpas­jemu­siszsa­megosiebiejeśli chceszchcesz poz­naćpoz­nać swojąswoją pas­jepas­je mu­siszmu­sisz poz­naćpoz­nać sa­megosa­mego siebiejeśli chcesz poz­naćchcesz poz­nać swojąpoz­nać swoją pas­jeswoją pas­je mu­siszpas­je mu­sisz poz­naćmu­sisz poz­nać sa­megopoz­nać sa­mego siebiejeśli chcesz poz­nać swojąchcesz poz­nać swoją pas­jepoz­nać swoją pas­je mu­siszswoją pas­je mu­sisz poz­naćpas­je mu­sisz poz­nać sa­megomu­sisz poz­nać sa­mego siebiejeśli chcesz poz­nać swoją pas­jechcesz poz­nać swoją pas­je mu­siszpoz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­naćswoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­megopas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie

Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie.Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.Naj­trud­niej poz­nać sa­mego siebie.Jeśli chcesz się poz­nać, to spójrz jak żyją in­ni; jeśli chcesz zro­zumieć in­nych - zaj­rzyj we włas­ne serce.