Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty. Jeśli chcesz siać na la­ta, sadź drze­wa. Jeśli chcesz siać na wie­czność, za­siewaj idee! 


jeśli-chcesz-siać-na dni-siej-kwiaty-jeśli chcesz-siać-na ­-sadź-drze­wa-jeśli chcesz-siać-na wie­czność-za­siewaj-idee 
napoleon hilljeślichceszsiaćna dnisiejkwiatyjeśli chceszna la­tasadźdrze­wana wie­cznośćza­siewajidee jeśli chceszchcesz siaćsiać na dnisiej kwiatyjeśli chcesz siaćsiać na la­tasadź drze­wajeśli chcesz siaćsiać na wie­cznośćjeśli chcesz siaćchcesz siać na dnijeśli chcesz siać na la­tajeśli chcesz siać na wie­cznośćjeśli chcesz siać na dni

Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna? Jeśli chcesz się poz­nać, to spójrz jak żyją in­ni; jeśli chcesz zro­zumieć in­nych - zaj­rzyj we włas­ne serce.Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie.Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.