Jeśli chcesz znaleźć Boga, musisz milczeć i słuchać, abyś nauczył się języka i abyś się nim posługiwał, abyś stał się odpowiedzią na Jego słowo.


jeśli-chcesz-znaleźć-boga-musisz-milczeć-i-słuchać-abyś-nauczył-ę-języka-i-abyś-ę-nim-posługiwał-abyś-stał-ę-odpowiedzią-na-jego
romuald hombachjeślichceszznaleźćbogamusiszmilczećsłuchaćabyśnauczyłsięjęzykanimposługiwałstałodpowiedziąnajegosłowojeśli chceszchcesz znaleźćznaleźć bogamusisz milczećmilczeć ii słuchaćabyś nauczyłnauczył sięsię językajęzyka ii abyśabyś sięsię nimnim posługiwałabyś stałstał sięsię odpowiedziąodpowiedzią nana jegojego słowojeśli chcesz znaleźćchcesz znaleźć bogamusisz milczeć imilczeć i słuchaćabyś nauczył sięnauczył się językasię języka ijęzyka i abyśi abyś sięabyś się nimsię nim posługiwałabyś stał sięstał się odpowiedziąsię odpowiedzią naodpowiedzią na jegona jego słowojeśli chcesz znaleźć bogamusisz milczeć i słuchaćabyś nauczył się językanauczył się języka isię języka i abyśjęzyka i abyś sięi abyś się nimabyś się nim posługiwałabyś stał się odpowiedziąstał się odpowiedzią nasię odpowiedzią na jegoodpowiedzią na jego słowoabyś nauczył się języka inauczył się języka i abyśsię języka i abyś sięjęzyka i abyś się nimi abyś się nim posługiwałabyś stał się odpowiedzią nastał się odpowiedzią na jegosię odpowiedzią na jego słowo

Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...Pozwoliłam, abyś mnie miłował. Nie pozwoliłam, abyś mnie znieważał.Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie.Jeśli nie chcesz zadręczać się drobiazgami , bardzo ważne jest, abyś umiał wybierać między tym, o co walczyć warto, i tym, o co walczyć nie należy.