jeśli-częściej-te­go-szu­kasz-to wiedz-że za którymś-ra­zem-to znaj­dziesz-~pa­weł-rychlica 
rychcikjeśliczęściejte­goszu­kaszto wiedzże za którymśra­zemto znaj­dziesz~pa­wełrychlica jeśli częściejczęściej te­gote­go szu­kaszszu­kasz to wiedzże za którymś ra­zem~pa­weł rychlica jeśli częściej te­goczęściej te­go szu­kaszte­go szu­kasz to wiedzjeśli częściej te­go szu­kaszczęściej te­go szu­kasz to wiedzjeśli częściej te­go szu­kasz to wiedz

Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi.Nie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra, jeśli nie szu­kasz te­raz. Z cyk­lu po­wieści To, cze­go szu­kasz, znaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc.szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie