Jeśli człowiek i świat w swej nieuda­nej pos­ta­ci pochodzą od Bo­ga, to może i in­ne Je­go dzieła są także niedos­ko­nałe, na przykład Bib­lia czy Kościół.


jeśli-człowiek-i świat-w swej-nieuda­nej-pos­­-pochodzą-od bo­ga-to może-i in­ne-je­go-dzieła-są także-niedos­ko­nałe
peter de rosajeśliczłowieki światw swejnieuda­nejpos­ta­cipochodząod bo­gato możei in­neje­godziełasą takżeniedos­ko­nałena przykładbib­liaczykościółjeśli człowiekczłowiek i świati świat w swejw swej nieuda­nejnieuda­nej pos­ta­cipos­ta­ci pochodząpochodzą od bo­gato może i in­nei in­ne je­goje­go dzieładzieła są takżesą także niedos­ko­nałena przykład bib­liabib­lia czyczy kościółjeśli człowiek i światczłowiek i świat w sweji świat w swej nieuda­nejw swej nieuda­nej pos­ta­cinieuda­nej pos­ta­ci pochodząpos­ta­ci pochodzą od bo­gato może i in­ne je­goi in­ne je­go dziełaje­go dzieła są takżedzieła są także niedos­ko­nałena przykład bib­lia czybib­lia czy kościół

Bib­lia - właści­wie od­czy­tana może stać się księgą równie groźną co Koran.Bib­lia jest jeszcze ciągle na­jin­tensyw­niej cy­towa­nym, choć może naj­mniej czy­tanym z bes­tsel­lerów świata.Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tyl­ko w pos­ta­wie kon­kret­nej, ale też nie może żyć wyłącznie w pos­ta­wie abstrakcyjnej.Miłość jest wte­dy, gdy niedos­ko­nałości dru­giej oso­by są dla Ciebie dos­ko­nałe mi­mo fak­tu, że nor­malnie by Ci przeszkadzały.Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół grzeszników i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale ludzki.Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.