Jeśli człowiek zas­ta­nawia się nad swym ciałem i nad swą mo­ral­nością, to zaz­wyczaj stwier­dza, że jest chory.


jeśli-człowiek-zas­­nawia ę-nad-swym-ciałem-i nad-swą-mo­ral­nośą-to zaz­wyczaj-stwier­dza-że jest chory
johann wolfgang goethejeśliczłowiekzas­ta­nawia sięnadswymciałemi nadswąmo­ral­nościąto zaz­wyczajstwier­dzaże jest choryjeśli człowiekczłowiek zas­ta­nawia sięzas­ta­nawia się nadnad swymswym ciałemciałem i nadi nad swąswą mo­ral­nościąto zaz­wyczaj stwier­dzajeśli człowiek zas­ta­nawia sięczłowiek zas­ta­nawia się nadzas­ta­nawia się nad swymnad swym ciałemswym ciałem i nadciałem i nad swąi nad swą mo­ral­nościąjeśli człowiek zas­ta­nawia się nadczłowiek zas­ta­nawia się nad swymzas­ta­nawia się nad swym ciałemnad swym ciałem i nadswym ciałem i nad swąciałem i nad swą mo­ral­nościąjeśli człowiek zas­ta­nawia się nad swymczłowiek zas­ta­nawia się nad swym ciałemzas­ta­nawia się nad swym ciałem i nadnad swym ciałem i nad swąswym ciałem i nad swą mo­ral­nością

Nauka zas­ta­nawia się już nad tym, jak wy­korzys­tać parę, której człowiek nie śmie wy­puścić z gęby.Mężczyz­na, który de­cydu­je się zas­koczyć swoją żonę, zaz­wyczaj by­wa zas­ka­kiwa­ny sam.Ci, którzy twier­dzą, że sztu­ka nie po­win­na pro­pago­wać dok­tryn, mają zaz­wyczaj na myśli dok­try­ny sprzeczne z ich własnymi.Czy nie zas­ta­nawia ich, dlacze­go wciąż rośnie liczba zabójstw, sa­mobójstw, liczba nar­ko­manów? Nie zas­ta­nawia ich to? Czy nie ro­zumieją, że... więcej młodych ludzi bie­rze kokę niż ot­rzy­muje dyplomy? Człowiek zaz­wyczaj wte­dy sta­je się dob­ry, gdy ni­komu nie wy­pada już źle go oce­niać ...Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty.