Jeśli czuję gniew, kieruję gniew ku so­bie. Jeśli przeżyłem roz­cza­rowa­nie wy­korzys­tuję je do udos­ko­nale­nia siebie.


jeśli-czuję-gniew-kieruję-gniew-ku so­bie-jeśli przeżyłem-roz­cza­rowa­nie-wy­korzys­tuję- do udos­ko­nale­nia-siebie
haruki murakamijeśliczujęgniewkierujęgniewku so­biejeśli przeżyłemroz­cza­rowa­niewy­korzys­tujęje do udos­ko­nale­niasiebiejeśli czujęczuję gniewkieruję gniewgniew ku so­biejeśli przeżyłem roz­cza­rowa­nieroz­cza­rowa­nie wy­korzys­tujęwy­korzys­tuję je do udos­ko­nale­niaje do udos­ko­nale­nia siebiejeśli czuję gniewkieruję gniew ku so­biejeśli przeżyłem roz­cza­rowa­nie wy­korzys­tujęroz­cza­rowa­nie wy­korzys­tuję je do udos­ko­nale­niawy­korzys­tuję je do udos­ko­nale­nia siebiejeśli przeżyłem roz­cza­rowa­nie wy­korzys­tuję je do udos­ko­nale­niaroz­cza­rowa­nie wy­korzys­tuję je do udos­ko­nale­nia siebiejeśli przeżyłem roz­cza­rowa­nie wy­korzys­tuję je do udos­ko­nale­nia siebie

Gniew mężczyzn wyładowuje się w czynach gwałtownych, gniew kobiet w głupocie.Gniew mężczyzn wyłado­wuje się w czy­nach gwałtow­nych, gniew ko­biet w głupocie.W ogóle nie myślę o tym, co będzie jut­ro, ani o tym, co było wczo­raj. Nie myślę na­wet o tym, co zdarzy się za dziesięć mi­nut. Dla mnie is­tnieje tyl­ko ta chwi­la. Jeśli jest dob­ra, skar­bie, to czuję się szczęśli­wa. A jeśli kiep­ska, jak choćby pod­czas czy­tania te­go spra­woz­da­nia, po pros­tu cze­kam, aż prze­minie. Każdą chwilę trak­tuję odrębnie. I ty też po­win­naś się te­go nauczyć.Gorący gniew był gniewem emoc­ji, po­wie­rzchow­nym na­wet w ata­ku fu­rii - gniewem, ja­ki zdarzał się między przy­jaciółmi, kochan­ka­mi, człon­ka­mi rodzi­ny, był gniewem w życiu codzien­nym. Zim­ny gniew był gniewem Ka­mieni - głęboką, niedostępną, lo­dowatą wściekłością, która zaczy­nała się w sa­mym środ­ku. Niep­rze­jed­na­ny, niemal zaw­sze niemożli­wy do opa­nowa­nia, dopóki fu­ria nie zos­ta­nie wyłado­wana, zim­ny gniew...Whi­te myślał inaczej. Jeśli z kimś roz­ma­wiał, był miły, up­rzej­my i nie da­wał do myśle­nia, na­tomiast tak na prawdę w je­go duszy pa­nowało cham­stwo, gniew, a je­go słow­nik prze­pełniony był po brze­gi wul­ga­ryz­ma­mi. Miał dwie stro­ny, a jedną z nich próbo­wał za wszelką cenę uk­ryć, lecz nie dał rady. Mark Whi­te - 13-07-2014 U kobiety gniew jest bardziej gwałtowny niż u mężczyzny, ponieważ jest to gniew istoty niższej.