Jeśli dasz człowiekowi rybę, pożywi się raz. Jeśli nauczysz go łowić, będzie syty przez całe życie


jeśli-dasz-człowiekowi-rybę-pożywi-ę-raz-jeśli-nauczysz-go-łowić-będzie-syty-przez-całe-życie
huan cejeślidaszczłowiekowirybępożywisięraznauczyszgołowićbędziesytyprzezcałeżyciejeśli daszdasz człowiekowiczłowiekowi rybępożywi sięsię razjeśli nauczysznauczysz gogo łowićbędzie sytysyty przezprzez całecałe życiejeśli dasz człowiekowidasz człowiekowi rybępożywi się razjeśli nauczysz gonauczysz go łowićbędzie syty przezsyty przez całeprzez całe życiejeśli dasz człowiekowi rybęjeśli nauczysz go łowićbędzie syty przez całesyty przez całe życiebędzie syty przez całe życie

Każdy jest geniuszem. Ale jeśli ocenisz rybę po jej zdolności do wspinania się po drzewie, całe życie będzie wierzyła, że jest głupia.Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.Jeśli nie można kochać wyłącznie jednej osoby przez całe życie, niech przynajmniej będzie szereg lat, gdy wierzy się w taką możliwość.Ja­ki sens ma bieg przez całe życie, na­wet jeśli do ce­lu, jeśli ani chwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzie już dotarłeś. Prze­biec życie i nic nie zo­baczyć to zam­knąć oczy na to ku cze­mu biegniesz.Jeśli nie można kochać wyłącznie jed­nej oso­by przez całe życie, niech przy­naj­mniej będzie sze­reg lat, gdy wie­rzy się w taką możliwość.A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz.