Jeśli dasz człowiekowi rybę, pożywi się raz. Jeśli nauczysz go łowić, będzie syty przez całe życie


jeśli-dasz-człowiekowi-rybę-pożywi-ę-raz-jeśli-nauczysz-go-łowić-będzie-syty-przez-całe-życie
huan cejeślidaszczłowiekowirybępożywisięraznauczyszgołowićbędziesytyprzezcałeżyciejeśli daszdasz człowiekowiczłowiekowi rybępożywi sięsię razjeśli nauczysznauczysz gogo łowićbędzie sytysyty przezprzez całecałe życiejeśli dasz człowiekowidasz człowiekowi rybępożywi się razjeśli nauczysz gonauczysz go łowićbędzie syty przezsyty przez całeprzez całe życiejeśli dasz człowiekowi rybęjeśli nauczysz go łowićbędzie syty przez całesyty przez całe życiebędzie syty przez całe życie

Każdy jest geniuszem. Ale jeśli ocenisz rybę po jej zdolności do wspinania się po drzewie, całe życie będzie wierzyła, że jest głupia. -Albert Einstein
każdy-jest-geniuszem-ale-śli-ocenisz-rybę-po-jej-zdolnoś-do-wspinania-ę-po-drzewie-całe-życie-będzie-wierzyła-że-jest-głupia
Jeśli nie można kochać wyłącznie jednej osoby przez całe życie, niech przynajmniej będzie szereg lat, gdy wierzy się w taką możliwość. -George Sand
jeśli-nie-można-kochać-wyłącznie-jednej-osoby-przez-całe-życie-niech-przynajmniej-będzie-szereg-lat-gdy-wierzy-ę-w-taką-możliwość
Jeśli nie można kochać wyłącznie jed­nej oso­by przez całe życie, niech przy­naj­mniej będzie sze­reg lat, gdy wie­rzy się w taką możliwość. -Aurore Dudevant (George Sand)
jeśli-nie można-kochać-wyłącznie-jed­nej-oso­by-przez-całe-życie-niech-przy­naj­mniej-będzie-sze­reg-lat-gdy-wie­rzy ę-w taką
A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz. -carrieef
a śli-kiedyś-każdy-z nas-by ę-zgu­bił-poszu­kam-cię-lecz-ty też-szu­kać-mnie-musisz-to-nie będzie-łat­we-lecz-dasz-so­bie-radę