Jeśli dwóch ludzi roz­ma­wia, a reszta słucha ich roz­mo­wy - to już jest teatr.


jeśli-dwóch-ludzi-roz­­wia-a reszta-słucha-ich-roz­mo­wy- to już-jest teatr
gustaw holoubekjeślidwóchludziroz­ma­wiaa resztasłuchaichroz­mo­wy to jużjest teatrjeśli dwóchdwóch ludziludzi roz­ma­wiaa reszta słuchasłucha ichich roz­mo­wy to już jest teatrjeśli dwóch ludzidwóch ludzi roz­ma­wiaa reszta słucha ichsłucha ich roz­mo­wyjeśli dwóch ludzi roz­ma­wiaa reszta słucha ich roz­mo­wy

Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca.Na roz­gwieżdżonym niebie tak pięknie i gwarno a in­tro­wer­tyczny Księżyc myśla­mi daleko ma już dość słucha­nia skarg ludzkich  Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana.Są ko­biety, z który­mi gdy się roz­ma­wia, ro­bi nam się żal ich mężów.Roz­ma­wiam z pająkami, gdy spa­ceruję z diabłem ... z nim ra­zem sikamy na siedem grzechów głównych. Roz­ma­wiam z pająkami w ciem­ności bezpowrotnej, gdzie one mi tak radzą bym nie wychodził z trumny. Roz­ma­wiam z pająkami pod od­wróco­nym krzyżem ... przez niego naznaczony jes­tem złym w tłumie dobrych. Roz­ma­wiam z pająkami, więc poz­nałem ich sek­re­ty ... ucieka­nie śmier­ci w życie jest zu­pełnie bezsensowne.Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe.