Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich.


jeśli-is­tnieje-coś-w życiu-za co po­win­śmy-być-wdzięczni-bo­gom- po­za-­mym-życiem- to dar-iż nie zna­my-siebie
fernando pessoajeśliis­tniejecośw życiuza co po­win­niśmybyćwdzięcznibo­gom po­zasa­mymżyciem to dariż nie zna­mysiebienie zna­mysiebiei nie zna­myjed­nidrugichjeśli is­tniejeis­tnieje coścoś w życiuza co po­win­niśmy byćbyć wdzięczniwdzięczni bo­gom po­za sa­mymsa­mym życiemiż nie zna­my siebienie zna­my siebiesiebie i nie zna­myi nie zna­my jed­nijed­ni drugichjeśli is­tnieje cośis­tnieje coś w życiuza co po­win­niśmy być wdzięcznibyć wdzięczni bo­gom po­za sa­mym życiemnie zna­my siebie i nie zna­mysiebie i nie zna­my jed­nii nie zna­my jed­ni drugich

Jeśli istnieje coś w życiu, za co powinniśmy być wdzięczni bogom – poza samym życiem – to dar, iż nie znamy siebie: nie znamy siebie i nie znamy jedni drugich. -Fernando Pessoa
jeśli-istnieje-coś-w-życiu-za-co-powinniśmy-być-wdzięczni-bogom-poza-samym-życiem-to-dar-iż-nie-znamy-siebie-nie-znamy-siebie-i-nie-znamy
Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao - Te - King
ten-kto-zna-innych-ludzi-posiada-tylko-wiedzę-ten-kto-zna-siebie-samego-jest-człowiekiem-oświeconym
Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao-Te-King
ten-kto-zna-in­nych-po­siada-tyl­ko-wiedzę-ten kto-zna-siebie-­mego-jest człowiekiem-oświeconym
Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy