Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich.


jeśli-is­tnieje-coś-w życiu-za co po­win­śmy-być-wdzięczni-bo­gom- po­za-­mym-życiem- to dar-iż nie zna­my-siebie
fernando pessoajeśliis­tniejecośw życiuza co po­win­niśmybyćwdzięcznibo­gom po­zasa­mymżyciem to dariż nie zna­mysiebienie zna­mysiebiei nie zna­myjed­nidrugichjeśli is­tniejeis­tnieje coścoś w życiuza co po­win­niśmy byćbyć wdzięczniwdzięczni bo­gom po­za sa­mymsa­mym życiemiż nie zna­my siebienie zna­my siebiesiebie i nie zna­myi nie zna­my jed­nijed­ni drugichjeśli is­tnieje cośis­tnieje coś w życiuza co po­win­niśmy być wdzięcznibyć wdzięczni bo­gom po­za sa­mym życiemnie zna­my siebie i nie zna­mysiebie i nie zna­my jed­nii nie zna­my jed­ni drugich

Jeśli istnieje coś w życiu, za co powinniśmy być wdzięczni bogom – poza samym życiem – to dar, iż nie znamy siebie: nie znamy siebie i nie znamy jedni drugich.Życie praw­do­podob­nie nie ma żad­ne­go sen­su. Być może jed­nak znaj­dziesz coś in­te­resujące­go póki żyjesz. Tak jak ty zna­lazłeś ten kwiat. Tak ja zna­lazłem ciebie. -Orochimaru Żyje­my bo­wiem w epo­ce straszli­wej, ja­kiej dotąd nie znała his­to­ria ludzkości, a tak za­mas­ko­wanej pew­ny­mi ideami, że człowiek dzi­siej­szy nie zna siebie, w kłam­stwie się rodzi, żyje i umiera i nie zna głębi swe­go upadku.Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym.Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym.Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy.