Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.


jeśli-is­tnieje-uczu­cie-niena­wiś-do miłoś-którą-kocha ę-popęka­nym-ser­cem-i naj­chętniej-z tej całej-nie­szczęśli­wej
nicolejeśliis­tniejeuczu­cieniena­wiścido miłościktórąkocha siępopęka­nymser­cemi naj­chętniejz tej całejnie­szczęśli­wejsy­tuac­jiza­biłoby sięw naj­gor­szychtor­tu­rachkrzyczącnaj­piękniej­szewyz­na­niato właśnieto uczu­ciemnieprzepełniajeśli is­tniejeis­tnieje uczu­cieuczu­cie niena­wiściniena­wiści do miłościktórą kocha siękocha się popęka­nympopęka­nym ser­cemser­cem i naj­chętnieji naj­chętniej z tej całejz tej całej nie­szczęśli­wejnie­szczęśli­wej sy­tuac­jisy­tuac­ji za­biłoza­biło by sięby się w naj­gor­szychw naj­gor­szych tor­tu­rachtor­tu­rach krzycząckrzycząc naj­piękniej­szenaj­piękniej­sze wyz­na­niato właśnie to uczu­cieto uczu­cie mniemnie przepełniajeśli is­tnieje uczu­cieis­tnieje uczu­cie niena­wiściuczu­cie niena­wiści do miłościktórą kocha się popęka­nymkocha się popęka­nym ser­cempopęka­nym ser­cem i naj­chętniejser­cem i naj­chętniej z tej całeji naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wejz tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­jinie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biłosy­tuac­ji za­biło by sięza­biło by się w naj­gor­szychby się w naj­gor­szych tor­tu­rachw naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząctor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­szekrzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­niato właśnie to uczu­cie mnieto uczu­cie mnie przepełnia

Naj­piękniej­sze uczu­cie? Czuć się pot­rzeb­nym. Nic te­mu nie dorówna.cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby.Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.Naj­gor­sze uczu­cie, to gdy róża naszych marzeń płonie w og­niach rzeczywistości.