Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń.


jeśli-jakaś-dłoń-miejsce-w-drugiej-dłoni-to-właśnie-jest-przyjaźń
adam asnykjeślijakaśdłońmiejscedrugiejdłonitowłaśniejestprzyjaźńjeśli jakaśjakaś dłońdłoń mama miejscemiejsce ww drugiejdrugiej dłoniwłaśnie jestjest przyjaźńjeśli jakaś dłońjakaś dłoń madłoń ma miejscema miejsce wmiejsce w drugiejw drugiej dłoniwłaśnie jest przyjaźńjeśli jakaś dłoń majakaś dłoń ma miejscedłoń ma miejsce wma miejsce w drugiejmiejsce w drugiej dłonijeśli jakaś dłoń ma miejscejakaś dłoń ma miejsce wdłoń ma miejsce w drugiejma miejsce w drugiej dłoni

Wszedł człek, co horrorów dużo oglądał do kościoła i dłoń swą w as­perso­rium zanurzył. Wtem dym z je­go dłoni poszedł biały i jak ogień go pa­lić wo­da ta zaczęła. I człek ten so­bie po­myślał tak nagle: Czy ja wam­pi­rem może jestem czy ktoś wlał kwa­su sol­ne­go do aspersorium za­miast wo­dy święco­nej w to miejsce? Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.Miłość nie pragnie zawładnąć drugą osobą, aby wzbogacić się jej kosztem, lecz jest oddaniem się drugiej osobie, aby właśnie ją ubogacić.Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście.Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej.To właśnie głupo­ta rodzi państwa, na niej po­legają rządy, urzędy, re­ligie, sej­my, sądy i w ogóle całe życie ludzkie, które jest niczym in­nym jak tyl­ko jakąś ig­raszką głupoty.