Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń.


jeśli-jakaś-dłoń-miejsce-w-drugiej-dłoni-to-właśnie-jest-przyjaźń
adam asnykjeślijakaśdłońmiejscedrugiejdłonitowłaśniejestprzyjaźńjeśli jakaśjakaś dłońdłoń mama miejscemiejsce ww drugiejdrugiej dłoniwłaśnie jestjest przyjaźńjeśli jakaś dłońjakaś dłoń madłoń ma miejscema miejsce wmiejsce w drugiejw drugiej dłoniwłaśnie jest przyjaźńjeśli jakaś dłoń majakaś dłoń ma miejscedłoń ma miejsce wma miejsce w drugiejmiejsce w drugiej dłonijeśli jakaś dłoń ma miejscejakaś dłoń ma miejsce wdłoń ma miejsce w drugiejma miejsce w drugiej dłoni

Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście. -Wacław Buryła
czasami-trzeba-usiąść-obok-i-czyjąś-dłoń-zamknąć-w-swojej-dłoni-wtedy-nawet-łzy-będą-smakować-jak-szczęście
Miłość nie pragnie zawładnąć drugą osobą, aby wzbogacić się jej kosztem, lecz jest oddaniem się drugiej osobie, aby właśnie ją ubogacić. -Michel Quoist
miłość-nie-pragnie-zawładnąć-drugą-osobą-aby-wzbogacić-ę-jej-kosztem-lecz-jest-oddaniem-ę-drugiej-osobie-aby-właśnie-ją-ubogacić
Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście. -Wacław Buryła
cza­sami-trze­ba-usiąść-obok-i czyjąś-dłoń-zam­knąć-w swo­jej-dłoni-wte­dy-na­wet-łzy-będą-sma­kować-jak szczęście
Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej. -Jeremi Przybora
bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej