Jeśli jes­teś kocha­ny w mo­men­cie przyjścia na świat, a także w tym, gdy z niego od­chodzisz, jest OK. Wte­dy wszys­tkie in­ne rzeczy, które wy­darzyły się w twoim życiu nie sta­nowią już problemu.


jeśli-jes­teś-kocha­ny-w mo­men­cie-przyjścia-na świat-a także-w tym-gdy-z niego-od­chodzisz-jest ok-wte­dy wszys­tkie-in­ne
michael jacksonjeślijes­teśkocha­nyw mo­men­cieprzyjściana świata takżew tymgdyz niegood­chodziszjest okwte­dy wszys­tkiein­nerzeczyktórewy­darzyły sięw twoimżyciunie sta­nowiąjużproblemujeśli jes­teśjes­teś kocha­nykocha­ny w mo­men­ciew mo­men­cie przyjściaprzyjścia na świata także w tymgdy z niegoz niego od­chodziszwte­dy wszys­tkie in­nein­ne rzeczyktóre wy­darzyły sięwy­darzyły się w twoimw twoim życiużyciu nie sta­nowiąnie sta­nowią jużjuż problemujeśli jes­teś kocha­nyjes­teś kocha­ny w mo­men­ciekocha­ny w mo­men­cie przyjściaw mo­men­cie przyjścia na światgdy z niego od­chodziszwte­dy wszys­tkie in­ne rzeczyktóre wy­darzyły się w twoimwy­darzyły się w twoim życiuw twoim życiu nie sta­nowiążyciu nie sta­nowią jużnie sta­nowią już problemu

W mo­men­cie, gdy zgasną już wszys­tkie gwiaz­dy, przes­tanę wie­rzyć w Księżyc, a Słońce nie będzie przy­pomi­nało już o wspólnych zacho­dach, do­piero wte­dy będę w sta­nie poczuć, że wszys­tko, co się wy­darzyło nie ma już żad­ne­go znacze­nia. Że ta podróż skończyła się już na zawsze.Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie.Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona.Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią...